Autoři a lektoři programu

doc. PhDr. Miroslav Světlák, Ph.D.

doc. PhDr. Miroslav Světlák, Ph.D.

Miroslav Světlák je klinický psycholog, psychoterapeut a gestalt-psychoterapeut. Dlouhodobě se výzkumně i klinicky zabývá tématem emočního uvědomění, regulace emocí, mindfulness a v posledních letech také tématem eHealth. Přednáší lékařskou psychologii a psychosomatiku na LF MU a částečně pracuje jako klinický psycholog na Psychiatrické klinice Fakultní nemocnice

doc. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D.

doc. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D.

Alena Slezáčková je docentkou psychologie a zástupkyní přednosty Ústavu psychologie a psychosomatiky Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Ve své výzkumné činnosti se zaměřuje primárně na témata naděje, duševního zdraví a všímavosti. Je zakladatelkou a vedoucí Centra pozitivní psychologie v ČR (www.pozitivni-psychologie.cz), členkou vedení Mezinárodní asociace pozitivní psychologie IPPA, zástupkyní pro Českou republiku v Evropské společnosti pozitivní psychologie ENPP a vedoucí sekce Pozitivní psychologie při Českomoravské psychologické společnosti ČMPS. Je autorkou monografie o pozitivní psychologii a řady vědeckých a populárních publikací z oblasti pozitivní psychologie a psychologie zdraví.

MUDr. Rastislav Šumec, Ph.D.

MUDr. Rastislav Šumec, Ph.D.

Mezi jeho dlouhodobé zájmy patří výzkum vlivu mindfulness na náladu, kognici a strukturu mozku u různých klinických a neklinických populací. Aktuálně se věnuje výzkumu vlivu mindfulness na klíčové mozkové oblasti pro Alzheimerovou nemoc a efektu eHealth mindfulness programu na duševní zdraví onkologicky nemocných. Je absolventem lektorského výcviku v Mindfulness-Based Cognitive Therapy na Oxfordské univerzitě a od roku 2016 učí mindfulness na půdě Masarykovy univerzity budoucí lékaře, zdravotní sestry a psychology. Je spoluzakladatelem a vedoucím centra Mindfulness Research and Practice Network of Masaryk Univerzity, neurologem ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně a neurovědcem v Mezinárodním centru klinického výzkumu (FNUSA-ICRC).

PhDr. Pavel Humpolíček, Ph.D.

PhDr. Pavel Humpolíček, Ph.D.

Psycholog a terapeut působící na Ústavu psychologie a psychosomatiky Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a v privátní praxi. Zaměřuje se na neurofyziologické principy napomáhající zvládání náročných životních a pracovních situací (Coping), orientaci v mezilidských vztazích a emocionalitě (Positive & Health Psychology) či zdraví podporující chování a prožívání i v dlouhodobé zátěží (Stress Management, lékařská psychosomatika). Pokouší se předávat vědecké poznatky srozumitelným a v běžném životě přirozeně využitelným způsobem.

Výzkumný tým

MUDr. Jana Halámková, Ph.D.

Jana Halámková je klinický onkolog, vedoucí lékařka Centra prevence. Je autorkou či spoluautorkou řady českých i zahraničních publikací. Je součástí autorského týmu evropských doporučení pro léčbu vzácných nádorů ESMO-EURACAN i národních doporučení pro léčbu onkologických onemocnění Modrá kniha ČOS. Absolvovala několik zahraničních stáží např. v Institute Jules Bordet Brusel, Belgie, Hospital Center University Dijon, Francie či v Hôpital Saint-Louis, Paříž, Francie.

MUDr. Jiří Šedo, Ph.D.

MUDr. Jiří Šedo, Ph.D.

je vedoucím Centra digitální medicíny Masarykova onkologického ústavu, a z této pozice pomáhá projektu  MINDCARE v MOU z hlediska technického a organizačního. Pracuje v MOÚ zároveň už od roku 2009 jako lékař - onkolog a zároveň i jako konziliář - specialista v oboru paliativní medicíny. S psychoonkologií a psychiatrickou onkologií se poprvé setkal v USA během stáže na Harvardu a i následné zahraniční zkušenosti mu pomohli při zavádění moderního konceptu paliativní medicíny v MOÚ, který se nyní snaží realizovat se svými kolegy z Centra paliativní medicíny v péči o pacienty a jejich blízké.

MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.

MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.

Ondřej Sláma se více než 20 let věnuje práci s onkologickými pacienty v pokročilých a konečných stádiích. Těžištěm jeho zájmu je léčba bolesti a dalších nepříjemných projevů nádorové nemoci a otázky podpůrné komunikace v kontextu závažného onemocnění. 15 let vede ambulanci paliativní medicíny na Masarykově onkologickém ústavu v Brně. Vyučuje paliativní péči na lékařské fakultě MU v Brně a na IPVZ v Praze.

MUDr. Monika Lekárová

MUDr. Monika Lekárová

Vystudovala Lékařskou fakultu MU V Brně. V současnosti je studentkou doktorského studia v oboru Neurověd. Ve své disertační práci zkoumá vliv psychologických intervencí na biometrické parametry u lidí s onkologickým onemocněním.

Mgr. Zdeňka Barešová

Mgr. Zdeňka Barešová

Zdeňka Barešová je antropoložka, studentka doktorského programu Neurovědy a současně Psychologie. Výzkumu aplikace MOÚMindCare se věnuje v rámci své disertační práce, ve které se zaměřuje především na duševní zdraví a změny prediktorů kvality života u onkologických pacientů. 

RNDr. Dana Vigašová, Ph.D.

RNDr. Dana Vigašová, Ph.D.

Dana Vigašová se jako člen výzkumného týmu Ústavu psychologie a psychosomatiky Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v rámci projektu Mindcare zabývá kvalitativním hodnocením vhodnosti tohoto mindfulness programu pro pacienty s onkologickým onemocněním. Vedle postgraduálního studia neurověd studuje současně psychologii na Univerzitě Palackého v Olomouci.

Mgr. Tatiana Malatincová, Ph.D.

Mgr. Tatiana Malatincová, Ph.D.

Tatiana Malatincová vystudovala psychologii na Psychologickém ústavu FF MU, kde také získala doktorský titul v oblasti Klinické psychologie a do roku 2020 působila jako odborný asistent. V současné době působí na Ústavu psychologie a psychosomatiky LF MU. Její hlavní oblasti zájmu zahrnují psychologii motivace, sebe-regulace a změny chování. Věnuje se také efektivním strategiím učení a chybám kritického myšlení. V rámci projektu poskytuje především metodologickou podporu.

Loading...